Gordon Foy

From Countdown

Jump to: navigation, search

Gordon Foy was a finalist in Series 20.

Episodes

# Date Type Contestant 1 Score Contestant 2 Guest Lex Max
1021 26/07/1990 P Hadrian Geoffes 51 – 60 Gordon Foy Eve Pollard Simon Mason 72
1022 27/07/1990 P David Uri 27 – 57 Gordon Foy Simon Williams Simon Mason 70
1023 30/07/1990 P Marguerite Moulding 39 – 66 Gordon Foy Simon Williams Simon Mason 76
1024 31/07/1990 P John Mann 40 – 43 Gordon Foy Simon Williams Simon Mason 82
1025 1/08/1990 P Alan Harris 39 – 36 Gordon Foy Simon Williams Simon Mason 73
1064 25/09/1990 QF Fiona Willis 44 – 37 Gordon Foy Tim Rice Simon Mason 74
Personal tools